Veľtrhy a výstavy 2025

SLOVAKIA TRAVEL ako národná organizácia na podporu cestovného ruchu zabezpečuje účasť Slovenskej republiky na medzinárodných veľtrhoch a výstavách CR v zahraničí. Slovenským subjektom pôsobiacim v oblasti príjazdového cestovného ruchu poskytuje možnosť zúčastniť sa veľtrhov ako spoluvystavovateľ na stánku národnej expozície. Incomingoví touroperátori, krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, hotelové siete, kúpeľné rezorty a ďalšie subjekty majú vďaka tomu možnosť prezentovať svoje služby a produkty širokej verejnosti, novinárom, či partnerom a priamo si tak vytvárať obchodné príležitosti a uzatvárať spoluprácu. Svojou účasťou prispievajú k budovaniu povedomia o Slovensku a jeho propagácii ako cieľovej turistickej destinácie. Naším spoločným cieľom je zatraktívniť Slovensko v boji o priazeň s okolitými krajinami, a to v záujme prilákania vyššieho počtu zahraničných turistov, rozvoja jednotlivých regiónov a zvýšenia ich konkurencieschopnosti.

Zoznam veľtrhov a výstav 2025

2024

Online formulár

Vyplnenie Online formulára je vyjadrením Vášho predbežného záujmu o účasť na výstavných expozíciách SLOVAKIA TRAVEL počas veľtrhov a výstav CR. Neslúži však na finálne potvrdenie Vašej účasti. SLOVAKIA TRAVEL si vyhradzuje právo na finálny výber spoluvystavovateľov na jednotlivých výstavných expozíciách, aby bolo zabezpečené komplexné pokrytie ponuky produktov a služieb regiónov Slovenska s ohľadom na zameranie veľtrhu CR.

Vybraným uchádzačom bude na nimi zadanú e-mailovú adresu zaslaná Záväzná prihláška, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať na e-mailovú adresu events@slovakia.travel