Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Podanie žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):

Žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať:

  1. elektronicky na adresu: infoziadost@slovakia.travel,
  2. písomne na adresu: SLOVAKIA TRAVEL, Suché mýto 7045/1, 811 03 Bratislava,
  3. osobne v sídle SLOVAKIA TRAVEL, na sekretariáte generálneho riaditeľa, v kancelárii č. 602-08, v čase od 9:00 do 15:00 hod.,
  4. ústne v sídle SLOVAKIA TRAVEL, na právnom oddelení, v kancelárii č. 602-24, v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Zo žiadosti o informácie adresovanej SLOVAKIA TRAVEL musí byť zrejmé:

V prípade, ak žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, SLOVAKIA TRAVEL vyzve žiadateľa na jej doplnenie.

SLOVAKIA TRAVEL vybaví žiadosť bezodkladne, najneskôr však v lehote do 8 pracovných dní odo dňa jej podania alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V prípade, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe – slepeckým (Braillovým) písmom v lehote 15 pracovných dní.

SLOVAKIA TRAVEL je oprávnená v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac však o 8 pracovných dní a v prípade, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prípustnej forme najviac o 15 pracovných dní. O predĺžení lehoty SLOVAKIA TRAVEL upovedomí žiadateľa ešte pred jej uplynutím, vrátane uvedenia dôvodu.

V prípade, že SLOVAKIA TRAVEL nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii.

Ak SLOVAKIA TRAVEL poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V prípade ak SLOVAKIA TRAVEL nevyhovie žiadosti hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva SLOVAKIA TRAVEL ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Následne odvolací orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v tzv. správnom súdnictve na základe správnej žaloby podanej do dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Náležitosti správnej žaloby sú bližšie upravené v § 182 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

SLOVAKIA TRAVEL sprístupňuje informácie bezplatne, je však oprávnená žiadateľovi vyúčtovať hotové výdavky, ktoré súviseli so zaslaním informácie.

Náklady za sprístupnenie informácie žiadateľ uhrádza v zmysle Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácie nasledovne:

Sadzobník úhrad materiálnych nákladov za sprístupňovanie informácií na základe žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

  Merná jednotka   Cena €
  Vyhotovenie kópie formát A4 1ks 0,08
  Vyhotovenie kópie formát A3 1ks 0,16
  Obálka formát A5 1ks 0,03
  Obálka formát A4 1ks 0,07
  Nosič CD-R 1ks 0,60
  Nosič DVD-R 1ks 0,80
Poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Úhrada nákladov sa určí ako súčet vyššie uvedených nákladov.

Úhradu materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií možno odpustiť, ak ich výška nepresiahne sumu 3 EUR.

Materiálne náklady možno uhradiť SLOVAKIA TRAVEL bezhotovostným prevodom na bankový účet nasledovne:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK16 8180 0000 0070 0065 9931