Marketingové spolupráce

Marketingová spolupráca je jedným z nástrojov, ktorý štátna rozpočtová organizácia SLOVAKIA TRAVEL (ďalej len „organizácia“ alebo „SLOVAKIA TRAVEL“) využíva na propagáciu a prezentáciu Slovenskej republiky doma aj v zahraničí. Ide o kultúrne, športové či spoločenské podujatia alebo o dlhodobú spoluprácu s ambasádormi. SLOVAKIA TRAVEL neposkytuje dotácie ani inú formu podpory, ale nákupom mediálneho priestoru a marketingového plnenia podporuje cestovný ruch a buduje značku Slovenska ako cieľovej destinácie cestovného ruchu.

Marketingová spolupráca je určená pre podujatia organizované doma alebo v zahraničí, ktoré pozitívne vplývajú na zvýšenie počtu domácich a zahraničných návštev a počtu prenocovaní na Slovensku. Zároveň by malo ísť o podujatia, ktoré budujú imidž Slovenska ako atraktívnej cieľovej destinácie a majú potenciál multiplikačných efektov pre cestovný ruch – generujú sekundárne príjmy, ekonomický a spoločenský rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.

Preferované podujatia sú také, ktoré majú jedinečný resp. unikátny nadnárodný charakter s potenciálom prilákania zahraničných turistov, majú široký dosah nielen na území daného regiónu, ale aj v rámci celého Slovenska a predovšetkým smerom do zahraničia a majú pozitívny dopad na budovanie/oživenie konkrétneho produktu cestovného ruchu. S ohľadom na hlavný cieľ organizácie a jej národnú pôsobnosť nemôžu byť podporené projekty, ktoré majú len miestny, prípadne regionálny význam.

SLOVAKIA TRAVEL žiadosť posúdi podľa nasledovných kritérií (poradie podľa dôležitosti):

Pri žiadostiach týkajúcich sa športových podujatí, sa bude prihliadať na projekty v oblasti športu podporené Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu.

Žiadosť žiadateľ predkladá najneskôr 4 mesiace pred plánovaným zahájením podujatia, ktoré musí byť zahájené pred 31.12.2024. Žiadateľom o marketingovú spoluprácu je organizátor podujatia.

Žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť na dané podujatie. Doručením žiadosti formou vyplneného formulára nevzniká nárok na uzatvorenie zmluvy o marketingovej spolupráci. Finálna výška hodnoty marketingovej spolupráce je závislá od posúdenia predloženej žiadosti SLOVAKIA TRAVEL a je predmetom rokovania medzi organizátorom a SLOVAKIA TRAVEL.

V prípade záujmu o marketingovú spoluprácu nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy podujatie@slovakia.travel